Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Welkom bij De Twirre

Welkom bij De Twirre in Eastermar

Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”.

 

Een “Twirre” is de Friese naam voor een dwarrel- of wervelwind. ‘Twirje’ betekent wervelen en ronddraaien, in beweging komen. Door wind ontstaat energie, er wordt iets in gang gezet. Wij willen een school zijn, waarbij het leren draait om “PIT”: Plezier, Inzet en Talent. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mag daarmee wervelen en bruisen op aarde. Daarnaast waait ‘de Twirre’ ook door het dorp; de school brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en contacten.

 

Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten willen uw kind het beste onderwijs geven dat binnen onze mogelijkheden ligt. Dat is onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bieden mensgericht en maatschappij betrokken onderwijs in een rijk geïnspireerde schoolgemeenschap.

 

 Onze school telde per 1 oktober 156 leerlingen. verdeeld over zeven lokalen. Op school zijn twaalf leerkrachten werkzaam en twee onderwijsassistenten. Daarnaast is er een vakdocent voor muziek.

 

De Twirre maakt deel uit van Stichting Oarsprong.

Identititeitsrijke ontmoetingsschool

Identititeitsrijke ontmoetingsschool

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool, dat betekent dat verschillende levensbeschouwelijke identiteiten samenkomen in de school. Dit komt terug in de wijze waarop dagopeningen, bijbelverhalen en spiegelverhalen elkaar om de dag afwisselen. Op woensdag kunnen ouders kiezen voor HVO (Humanistische Vorming) of GVO (Godsdienstige Vorming). De HVO lessen worden op woensdag door een  externe docent verzorgd, de leerkrachten van de Twirre verzorgen de GVO lessen. 

Jaarlijks zijn er een tweetal Kerk, School en Gezinsdiensten in de kerk van Eastermar. Die bereiden we samen voor. Ook de kerst- en paasvieringen nemen een belangrijke plaats in. Vaak vieren we die samen met ouders en belangstellenden.

Op de Twirre hebben we oog voor elkaar. Er is een duidelijke zorgstructuur en partnerschap met de ouders is voor ons belangrijk. Er zijn veel contactmomenten en mogelijkheden voor ontmoeting.

Binnen onze school is ruimte voor het ontwikkelen van talenten. We besteden niet alleen veel aandacht aan de dingen die kinderen nog niet zo goed beheersen, maar we willen ook hun talenten verder uitbouwen. Door tijdens de Wereldoriënterende vakken de stof in samenhang aan te bieden is er voor de kinderen de mogelijkheid op basis van eigen interesse aspecten binnen dit thema te verdiepen en ook te presenteren.

Ook muzikale vorming draagt bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. We hebben daarom de muziekschool gevraagd deze lessen te verzorgen. Kinderen halen binnen twee jaar een diploma “Algemene Muzikale Vorming” en ook maken ze kennis met diverse muziekinstrumenten.

Waar we voor staan

De Twirre, een identiteitsrijke dorpsschool met ‘PIT’, waar plezier, inzet en talentontwikkeling centraal staan!

Inspiratie van binnen

Het team van de Twirre moet letterlijk met pit voor de klas staan. Naast klassikaal onderwijs is er ruimte voor gepersonaliseerd leren en groeps overstijgend leren. Werken naar vermogen van het kind. Om praktisch aan de slag te kunnen met Talentontwikkeling is in eerste instantie gekozen voor extra aandacht voor Wetenschap & Technologie.

 

Naar buiten

De uitstraling van onze school vinden we van belang. De school moet er fris en representatief uitzien. Op het gebied van buitenschoolse partners wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal geïntensiveerd. Het eerste zichtbare resultaat van die inspanningen was het gezamenlijk uitbrengen van een professionele, wervende folder. Ook de andere middelen zijn vernieuwd, met inhoudelijk steeds weer aandacht voor Plezier, Inzet en Talentontwikkeling.

 

Geborgenheid

We streven naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en leerkrachten. Pas dan komt een kind tot ontwikkeling. We praten uit principe niet “over” anderen, maar vooral “met” anderen. Met open vizier. We werken binnen onze school aan een positief “wij-gevoel” waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Dat betekent dat we denigrerende en/of discriminerende uitingen van kinderen en volwassen niet accepteren. We spreken elkaar daarop aan. Binnen onze school maken we gebruik van M5, een signaleringssyteem gericht op het zichtbaar maken van onderwatergedrag (pesten). Door de signalen te monitoren ontstaat inzicht in welke kinderen regelmatig zijn betrokken bij incidenten. Dit kan zijn als slachtoffer of als pester. Pesten blijft nooit zonder gevolgen! Door de jaarlijkse ARBO-controle wordt ook de lichamelijke veiligheid voor een groot deel gewaarborgd.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer een kleuter bij ons op school komt mag het, begeleid door de leerkracht, al spelend de wereld ontdekken en ordenen. Zo groeit het kind toe naar de mogelijkheid met succes te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. We gaan uit van het natuurlijk ontwikkelingsproces. Door het circuitmodel blijft het kind ook in de jaren daaropvolgend onder begeleiding deels het stuur houden van zijn eigen ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn:”eigen keuzes”, “verantwoordelijkheid” en “zelfstandigheid”.Hoewel we vanuit het leerstofjaarklassensysteem werken streven we ernaar de capaciteiten en kwaliteiten van de leerlingen ten volle te benutten. Een zelfstandige werkhouding is hierbij van belang. Stap voor stap werken we hiernaar toe, in aansluiting op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Oarsprong

Stichting Oarsprong

 

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

 

De Twirre is onderdeel van Stichting Oarsprong.