Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van stichting Oarsprong: mevr. A. Hamstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-49493156.

 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand, die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw evt. klacht terecht kunt. Voor de Twirre is dit de directeur. 

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl  kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0- tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

 
Adressen (PDF) »

Het luizenbeleid

Het luizenbeleid op Basisskoalle De Twirre

 

Na de ieder vakantie van een week of langer, worden de kinderen door het luizenopsporingsteam gekamd.

 

De namen van de kinderen waarbij neten/luizen zijn gevonden worden doorgegeven aan juf Albertha Kooistra. Zij benadert dezelfde ochtend de ouders van de kinderen met het verzoek z.s.m actie te ondernemen.

 

U ontvangt dezelfde dag een mail met daarin de stand van zaken en ook de nieuwe datum waarop een week later de hercontroles plaatsvinden.

 

Worden er dan geen neten/luizen meer gevonden dan wordt er weer na de vakanties gescreend. Anders gaat er weer een mail mee en wordt een week later opnieuw gekamd. Ivm de privacy/rust  kammen we nu  in de gang bij de TSO ruimte.

 

Wilt u in voorkomende gevallen wel meteen beginnen met kammen en nabehandelen! En wilt u er zorg voor dragen dat uw kind(eren) de haren los heeft/hebben bij een controle en ook  geen gel in het haar heeft/hebben?

 

Natuurlijk is het ook heel goed mogelijk dat u zelf neten of luizen aantreft in de haren van uw kind(eren).


Wilt u die dit dan doorgeven aan de school? Wij zorgen er dan voor dat het opsporingsteam alle kinderen weer gaat kammen. We hopen op deze manier samen het luizenprobleem op te kunnen lossen.

 

Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig?

Nee, luizen verspreiden zich vooral via haar-haarcontact. Er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het effect van een luizenzak op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond en wordt niet aanbevolen.

 

In aansluiting hierop hebben we besloten de luizenzakken niet meer te gebruiken.Het nut hiervan is niet aangetoond, het RIVM, Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu bevordert, heeft hier onderzoek naar gedaan.

 

Voor verdere informatie zie: www.rivm.nl

Pestprotocol

Pestprotocol

Ouders en school kunnen niets doen aan pesten als zij niets weten 

Pestincidenten vinden vooral plaats op de vrije momenten en dus buiten de waarneming van volwassenen. De kinderen en de klas weten vaak alles maar houden hun mond. Pesters willen uiteraard niet dat het pesten wordt gemeld.

 

Door pestenincidenten te melden zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden gaat behoren.

 

Door pestincidenten consequent te melden kunnen we een bijdrage leveren aan het vroegtijdig stoppen van pesten zodat stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle narigheden en frustraties, die door stelselmatig pesten worden veroorzaakt kunnen dan worden voorkomen. 

 

Wij vragen alle betrokkenen pestincidenten consequent te melden en ook te blijven melden.

Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt over een vriendje of vriendinnnetje kun je het incident gewoon melden.

 

Melden kan middels de site van de school. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Pesten is geen onontkoombaar natuurverschijnsel.

 

U mag weer gewoon verontwaardigd zijn.
U hoeft het niet normaal te vinden.
U hoeft pesten alleen te melden.
Samen lossen we het op.
Doe mee en zeg nee!
Samen maken we en houden we de school sociaal veilig!

Procedure Voortgezet Onderwijs

Procedure VO – ouders de Twirre

 

Via de link kunt u kennis nemen van de procedure zoals die op de Twirre gevolgd m.b.t het Voorgezet Onderwijs:

 

Download Procedure VO – ouders de Twirre »

De Afdelingsraad (AR)

De Afdelingsraad (AR) 

 

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders, die deels lid zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (meedenkers) en de raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen.Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de Vereniging. De ledenraad bepaalt het beleid van stichting Oarsprong.

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

 

De M.R. heeft op een aantal terreinen advies- of instemmingsrecht. Dat verschilt per beleidsonderdeel. 

De Bezige Bijen

De Bezige Bijen, activiteitencommissie Basisskoalle De Twirre

 

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders die zich bezig houden met vele verschillende activiteiten op school, welke gedurende het schooljaar plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld:

  • Versieren van de school met de themaweken en feesten
  • Organisatie van de ‘rommel’ Pieten
  • Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1-4
  • Regelen van schminkers bij o.a. de musicals
  • Rijders & begeleiders regelen bij sportdagen en andere activiteiten buiten school
  • Koffie & thee verzorgen bij de open dagen, ouderavonden etc.

Het aanspreekpunt is Wendy Keizer.

 

Maar dit kan niet zonder de hulp van de ouders die zich ook inzetten voor de activiteiten op school!

Corona draaiboek

Corona draaiboek

 

‘Samen met lef de winter door’

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, waarin vier scenario’s zijn opgenomen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en zij het onderwijs veilig en verantwoord kunnen geven.

 

Aan schoolbesturen en scholen is gevraagd om op basis van de leidraad per scenario een draaiboek te maken voor de winter 2022/2023. Klik op de button hieronder om het draaiboek ‘Samen met lef de winter door’ van Oarsprong te openen.

 

» Download het Corona draaiboek winter 2022/2023