Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van stichting Oarsprong: Buro vertrouwenspersonen Mw. P. Twijnstra.
U kunt haar bereiken via info@burovertrouwenspersonen.nl of via: 058-7440022. 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand, die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw evt. klacht terecht kunt. Voor de Twirre is dit Baukje de Boer, onze coördinator sociale veiligheid.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl  kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0- tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

 
Adressen (PDF) »
Het luizenbeleid

Het luizenbeleid op Basisskoalle de Twirre

Na de ieder vakantie van een week of langer, worden de kinderen door het luizenopsporingsteam gekamd. De data vindt u op de schoolkalender.  Graag dan geen ingewikkelde haarwerken en geen gel in de haren.

De namen van de kinderen waarbij neten/luizen zijn gevonden worden doorgegeven aan juf Albertha of juf Margriet. Zij benaderen dezelfde dag de ouders van de kinderen met het verzoek z.s.m actie te ondernemen. Wilt u in voorkomende gevallen meteen beginnen met kammen en nabehandelen?

Natuurlijk is het ook heel goed mogelijk dat u zelf neten of luizen aantreft in de haren van uw kind(eren). Wilt u die dit dan doorgeven aan de school? We informeren dan via Parro aan alle ouders dat er neten/luizen geconstateerd zijn, zodat iedereen thuis extra kan controleren. We hopen op deze manier samen de luizen/neten zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Voor verdere informatie zie: www.rivm.nl

Protocol Sociale Veiligheid

Protocol Sociale Veiligheid

Ouders en school kunnen niets doen aan pesten als zij niets weten 

Pestincidenten vinden vooral plaats op de vrije momenten en dus buiten de waarneming van volwassenen. De kinderen en de klas weten vaak alles maar houden hun mond. Pesters willen uiteraard niet dat het pesten wordt gemeld.

Door pestenincidenten te melden zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden gaat behoren.

Door pestincidenten consequent te melden kunnen we een bijdrage leveren aan het vroegtijdig stoppen van pesten zodat stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle narigheden en frustraties, die door stelselmatig pesten worden veroorzaakt kunnen dan worden voorkomen. 

Wij vragen alle betrokkenen pestincidenten consequent te melden en ook te blijven melden.

Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt over een vriendje of vriendinnnetje kun je het incident gewoon melden.

Zodra u pesten signaleert, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht of de directie. Ook kan dit via de coordinator sociale veiligheid, juf Baukje de Boer – b.deboer@stichtingoarsprong.nl.

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. 

U mag weer gewoon verontwaardigd zijn.
U hoeft het niet normaal te vinden.
U hoeft pesten alleen te melden.
Samen lossen we het op.
Doe mee en zeg nee!
Samen maken we en houden we de school sociaal veilig!

Procedure Voortgezet Onderwijs

Procedure VO – ouders de Twirre

We maken vanaf groep 6 gebruik van de plaatsingswijzer. Een toelichting op de plaatsingswijzer voor ouders vindt u hier: folder plaatsingswijzer

Via de link kunt u kennis nemen van de procedure zoals die op de Twirre gevolgd m.b.t het Voorgezet Onderwijs:

Download Procedure VO – ouders de Twirre »

De Afdelingsraad (AR)

De Afdelingsraad (AR)

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders, die deels lid zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (meedenkers) en de raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen.Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de Vereniging. De ledenraad bepaalt het beleid van stichting Oarsprong.

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Wat in het bedrijfsleven een ondernemingsraad wordt genoemd, heet in het onderwijs Medezeggenschapsraad (MR). De MR komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het beleid van onze school wordt positief kritisch besproken.

Voor een aantal belangrijke beslissingen is advies of instemming van de MR nodig.

Onze medezeggenschapsraad heeft vier leden en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Namens de ouders hebben Tjimkje de Vries en Rianne Alders zitting in de MR, van het team zijn dit Ruurd Meindertsma en Maria Veenstra. Maria is de voorzitter van de MR.

De Bezige Bijen

De Bezige Bijen, activiteitencommissie Basisskoalle De Twirre

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders die zich bezig houden met vele verschillende activiteiten op school, welke gedurende het schooljaar plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld:

  • Versieren van de school met de themaweken en feesten
  • Organisatie van de ‘rommel’ Pieten
  • Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1-4
  • Regelen van schminkers bij o.a. de musicals
  • Rijders & begeleiders regelen bij sportdagen en andere activiteiten buiten school
  • Koffie & thee verzorgen bij de open dagen, ouderavonden etc.

Het aanspreekpunt is Albertha Hoekstra (a.hoekstra@stichtingoarsprong.nl).

Maar dit kan niet zonder de hulp van de ouders die zich ook inzetten voor de activiteiten op school!